CZ SK HU

Zásady ochrany osobních údajů

Záleží nám na tom, aby byly vaše osobní údaje u nás v bezpečí. Zde si můžete přečíst zásady ochrany vašich osobních údajů. Zjistíte, jak s nimi budeme a naopak nebudeme nakládat.

 

Společnost:

Schindler, spol. s r.o.

sídlem Kobeřice, Slezská 101/112, PSČ 747 27

IČO 19015909

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C., vložka 1336

 

 

 1. Úvod

 

 1. Tento dokument vyhotovila společnost Schindler, spol. s r.o. (dále jen „spol. Schindler“) jakožto správce osobních údajů za účelem splnění povinností dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) informovat své kupující  a potencionální kupující jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování v rámci jejich smluvního a obchodního  vztahu (dále jen „smluvního vztahu“) se spol. Schindler.  

 

 1. Tento dokument se vztahuje na všechny kupující a potencionální kupující (dále jen „kupující“)spol. Schindler, kteří jsou fyzickými osobami, a jejichž osobní údaje spol. Schindler zpracovává v pozici správce osobních údajů. Všem kupujícím je tento dokument poskytnut při uzavření smlouvy nebo při jiném prvním úkonu provedeném ve vztahu ke spol. Schindler. Spol. Schindler je povinna zajistit, aby se všichni kupující s obsahem dokumentu seznámili a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

 

 1. Zpracování osobních údajů na základě plnění smluvní povinnosti

 

 1. Spol. Schindler zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, v jakém je získala při uzavření smlouvy nebo v jejím průběhu. Standardní rozsah zpracovávaných osobních údajů je:

 

 1. jméno, příjmení, titul;
 2. IČO, DIČ;
 3. místo podnikání / adresa bydliště;
 4. číslo bankovního účtu;
 5. telefonní číslo
 6. e-mailová adresa

 

 

 1. Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2. je zpracováním osobních údajů nezbytným pro splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující. V rozsahu stanoveném právními předpisy o účetnictví je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se na spol. Schindler jakožto na správce osobních údajů vztahuje. Poskytnutí těchto osobních údajů kupujícího je povinné, přičemž bez těchto údajů nemůže spol. Schindler plnit své povinnosti dle zvláštních právních předpisů, a nemůže tudíž s kupujícím  sjednat příslušnou smlouvu nebo ve smluvním vztahu setrvat.

 

 1. Zpracovávané osobní údaje jsou získány přímo od  kupujícího. Osobní údaje dle tohoto čl. 2. jsou spol. Schindler zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení do doby splnění všech povinností, se smluvním vztahem souvisejícím. Osobní údaje zpracovávané v rámci účetních dokladů jsou spol. Schindler zpracovávány v rámci plnění povinnosti archivace účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy o vedení účetnictví.

 

 

 1. Osobní údaje kupujícího  dle tohoto čl. 2. je spol. Schindler oprávněna zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z uvedeného článku, a to výhradně za účely uvedenými v čl. 2.2.

 

 1. Osobní údaje dle tohoto čl. 2 je spol. Schindler povinna předat orgánům státní správy v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zák. o účetnictví, zák. o dani z příjmu a zák. o DPH), a dále smluvním partnerům v případech, kdy tato povinnost vyplývá ze smlouvy uzavřené se smluvním partnerem.Osobní údaje kupujícího nepředává spol. Schindler do žádných třetích zemí mimo EU.

 

 1. Zpracování osobních údajů na základě obchodních vztahů

 

 1. Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou využívány k tomu, abychom byli informování o nabídkách či službách, které poskytuje spol. Schindler, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.
 3. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemá-li kupující  zájem o infomace tohoto typu, může kontaktovat spol. Schindler a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě e-mailové komunikace tak může učinit v patičce každého obchodního sdělení.
 4. Pro usnadnění orientace a pohybu kupujícího kupujícího na  stránkách spol. Schindler, se využívá ukládání souborů cookies v prohlížeči kupujícího.Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda již kupující ze svého počítače navštívil stránky spol. Schindler. Identifikuje se pouze cookies na počítač od kupujícího..Používání cookies může kupující deaktivovat ve svém  internetovém prohlížeči.

 

 

 1. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů spol. Schindler

 

 1. Spol. Schindler je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, dopravcům, poskytování serverhostingových a dalších externích IT služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází a budou ukládány v elektronických nebo fyzických složkách s omezeným přístupem třetích osob.

 

 1. Spol. Schindler zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní vnitřní předpis spol. Schindler.

 

 1. Informace o právech kupujícího v rámci zpracování osobních údajů

 

 1. Kupující má právo požadovat na spol. Schindler, aby mu poskytla přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Kupující je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se spol. Schindler jeho osobní údaje.
 2. V případě, že kupující  domnívá, že spol. Schindler jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo s právními předpisy, je oprávněn na spol. Schindler požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li spol. Schindler nepřesné osobní údaje kupujícího, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.
 3. Kupující je oprávněn požadovat na spol. Schindler výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, kupující odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy kupující vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
 4. Kupující je oprávněn požadovat na spol. Schindler omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy kupující popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby spol. Schindler mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle kupujícího protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo spol. Schindler osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 5. V případě, že spol. Schindler zpracovává osobní údaje kupujícího na základě jeho souhlasu, je kupující oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Spol. Schindler je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami kupujícího.
 6. V případě podezření, že spol. Schindler zpracovává osobní údaje kupujícího v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou, může kupující tuto skutečnost nahlásit na e-mail: it@schindler.cz.  Nevyhoví-li spol. Schindler některému z výše uvedených požadavků kupujícího, je tento oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).